REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU “Sam wybierasz nagrodę! Wygraj zegarek EDIFICE”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Sam wybierasz nagrodę! Wygraj zegarek EDIFICE („Konkurs”) na portalu społecznościowym instagram.com.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla użytkowników serwisu instagram.com
 3. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest Grupa ZIBIA. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000718602, NIP 5223113927, REGON 369494855, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 125 000 000 zł, w pełni wpłacony.
 4. Konkurs jest prowadzony na portalu społecznościowym instagram.com
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany lub administrowany przez operatora portalu społecznościowego instragram.com
 6. Konkurs trwa od godz. 15.00 dnia 7.12.2018. do dnia 16.12.2018 do godziny 23.00.
 7. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być osoba fizyczna dysponująca pełną zdolnością do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która dysponuje profilem osobistym w serwisie Instagram
 8. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora w ramach stosunku pracy, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy świadczenia usług, zlecenia, umowy o dzieło)
 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 10. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 11. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie w komentarzu pod postem konkursowym na profilu @edifice.poland na Instagramie odpowiedzi na pytanie: Który zegarek EDIFICE najbardziej pasuje do Twojego stylu? Wejdź na naszą stronę https://www.zibi.pl/edifice/swiateczny-prezent/ – link w bio i w komentarzu pod tym postem podaj symbol jednego z trzech prezentowanych tam zegarków EDIFICE (ECB-800DC, EFS-S540DB, ERA-110) oraz w maksymalnie 300 znakach ze spacjami odpowiedz na pytanie: Jakie jest Twoje najmilsze wspomnienie związane z grudniowymi świętami?
 12. Jedna osoba może zamieścić wyłącznie jedną odpowiedź. Oznacza to także, że ten sam Uczestnik nie może dokonywać zgłoszeń posługując się różnymi Profilami.
 13. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora dokona oceny i wybierze dwóch Laureatów – autorów najciekawszych
 14. Zamieszczone odpowiedzi konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich, być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na portalu Instagram.
 15. Uczestnik nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
 16. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie osobę, która, bądź której zgłoszenie, nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem
 17. Gdyby osoba, co do której istniały podstawy do jej wykluczenia z Konkursu zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, została Laureatem, wówczas traci ona prawo do Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. W takiej sytuacji Komisja konkursowa zbierze się ponownie i dokona wyboru nowego Zwycięzcy.

§ 2. Zwycięzcy i nagrody.

 1. Nagrodami w Konkursie są 2 zegarki EDIFICE – każdy o maksymalnej wartości 1.600 (jeden tysiąc sześćset) złotych. W przypadku wyboru przez Laureata tańszego zegarka, Organizator nie zwraca różnicy wartości.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
 3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 4. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na profilu na Instagramie @edifice.poland w ciągu 3 dni po zakończeniu Konkursu i niezależnie od powyższego, Laureaci Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o Nagrodzie drogą e-mailową, w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu. Organizator wyśle nagrody do Laureatów na własny koszt.
 5. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w ciągu 7 dni od wysłania powiadomienia odpowiedzi na powiadomienie o wygranej wraz z informacjami adresowymi Laureata, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 6. Niezależnie od uprawnienia do otrzymania Nagrody, jeżeli przepis prawa będzie tego wymagał, zwycięzca uzyskuje jednocześnie uprawnienie do dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości odpowiadającej 10% wartości przyznanej nagrody. Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej wygranych w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie wpłacona przez Organizatora na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego zgodnie zobowiązującymi przepisami i nie może zostać przekazana Uczestnikowi w innej formie, aniżeli w postaci zaliczenia na stosowny podatek dochodowy..

§ 3. Dane Osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 3. Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata, rozliczenia podatkowego Laureata, rozpoznania reklamacji, przekazania Nagrody oraz zamieszczenia informacji o Laureacie. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), tj. wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz rozpoznania reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o jego rozstrzygnięciu oraz prowadzenie marketingu przez Organizatora.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia Nagrody, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 7. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: podmioty wspomagające przeprowadzenie Konkursu, w tym agencje marketingowe, podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi informatyczne, księgowe, rachunkowe, prawne, z zakresu niszczenia dokumentów
 8. Organizator może przekazywać dane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do USA – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield) oraz do innych państw, w których znajdują się centra danych Google lub dane przetwarzane są przez subprocesorów Google – na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiązują ten podmiot przetwarzający do właściwego zabezpieczenia danych osobowych. Więcej informacji na temat zabezpieczeń transferu danych na stronie internetowej Google w zakładkach właściwych dla prywatności oraz warunków świadczenia usług G-Suite.
 9. Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe:
  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

§ 4. Prawa autorskie.

 1. Z chwilą przekazania Nagrody Laureatowi, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Laureat przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi udzielonej w ramach Konkursu bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie początkowej Okresu trwania Konkursu, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Ponadto Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Laureat zobowiązuje się do niewykonywania prawa do integralności utworu w odniesieniu do treści Zgłoszenia i upoważnia Organizatora do dokonywania wszelkich zmian w treści utworu. Zwycięzca rezygnuje z zamieszczenia wraz z utworem informacji, że jest ich autorem, wyrażając zgodę na jego anonimowe rozpowszechnianie.
 2. Z chwilą udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe na Instagramie, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do odpowiedzi konkursowej, udzielonej na czas nieograniczony, na polach eksploatacji wskazanych w postanowieniu ustępu powyższego.
 3. Zarówno Laureat, jak i Uczestnicy wyrażają zgodę na anonimowe korzystanie przez Organizatora z umieszczonych przez nich w ramach Konkursu odpowiedzi w ramach pól eksploatacji określonych w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu.

§ 5. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem www.zibi.pl/edifice/regulamin-konkursu-swiatecznego/ oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób polubowny.
 4. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora przez Uczestnika w formie pisemnej na adres wskazany w postanowieniu § 1 ust. 3. lub w formie mailowej na adres tyszer@freepr.pl.
 5. Reklamacja powinna zawierać: przyczynę reklamacji oraz dane personalne umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.