Regulamin konkursu „G-SHOCK: Jak skończy się Twoja historia?”

I. Postanowienia ogólne
 
 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wirażowej 119 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718602, NIP 5223113927.
 2. Konkurs trwa od dnia 25 maja 2018 roku do 30 sierpnia 2018 roku do godziny 23:59:59.
 3. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Regulamin i Informacje o konkursie dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.zibi.pl/g-shock/eventy/
 5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora.
 6. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spośród konkursowych nagrań video zwycięzcy głównej nagrody oraz 4 osób, które zostaną wyróżnione nagrodami cząstkowymi.
 8. Dokonując zgłoszenia udziału w głosowaniu w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z warunkami uczestnictwa, wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
 9. Zgłoszenie i udział w konkursie są bezpłatne oraz dobrowolne.
 10. Uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuje niniejszy Regulamin i postanowienia Konkursu.
II. Przedmiot i nośnik konkursu
 
 1. Nośnikiem konkursu jest film promocyjny G-SHOCK, składający się z czterech epizodów, których motywem przewodnim jest przedstawienie czterech sylwetek poszukujących wydarzenia związanego z 35. Urodzinami marki G-SHOCK.
 2. Zakończenie każdego z epizodów, jak i całego filmu, jest otwarte i ma na celu zaproszenie Uczestników do dokręcenia swojego indywidualnego zakończenia filmu.
III. Zasady Konkursu
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie i zamieszczenie swojego filmu na prywatnym profilu na kanale social media tj. Facebook i/lub Instagram z użyciem znaku hashtag (#) i hasłem 35GSHOCK (#35GSHOCK) oraz przesłanie potwierdzenia zgłoszenia na adres kontakt.gshock@zibi.pl wraz imieniem, nazwiskiem oraz wiadomością o treści:
  1. „Wyrażam zgodę na udział w Konkursie, akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach konkursowych. W razie wygranej proszę o kontakt mailowy na adres: [tutaj należy podać adres mailowy]”.
 2. W przypadku umieszczania filmu na profilu Instagram hashtag (#35gshock), którym oznaczony będzie film, musi być pisany małymi literami. Wszystkie wpisy sygnowane #35gshock są automatycznie zaciągane i publikowane na stronie https://www.zibi.pl/g-shock/eventy/ przy użyciu wewnętrznej wtyczki internetowej.
 3. Zgłaszane video konkursowe musi być autorską kontynuacją i interpretacją zakończenia historii poszukiwania imprezy przedstawionego w filmie promocyjnym Organizatora http://www.zibi.pl/g-shock/eventy/ lub jednego z czterech zawartych w filmie głównym epizodów.
 4. Uczestnik udziela zgody na publikację swoich danych osobowych w postaci imienia lub/i nazwiska oraz udostępnienia wizerunku zawartego w zgłoszonym video konkursowym w przypadku wygranej w serwisach i narzędziach komunikacji zewnętrznej prowadzonych przez Organizatora.
 5. Każdy z Uczestników może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz, poprzez zgłoszenie jednego filmu.
 6. Za zgłoszenie uznaje się opublikowanie swojego autorskiego filmu na swoim profilu Facebook lub Instagram oraz przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Organizatora podany w podpunkcie 1. Rozdziału III.
 7. W przypadku zgłoszenia i opublikowania więcej niż jednego filmu Organizator poddaje pod ocenę tylko pierwszy film.
 8. Uczestnik zgłaszając video do konkursu oświadcza, że posiada prawa do wykorzystywania wszystkich umieszczonych w swojej produkcji przedmiotów, cytatów i elementów, które mogą podlegać ochronie prawnej. Uczestnik oświadcza także, że wszystkie ewentualne postaci pojawiające się w materiale wyraziły zgodę na dobrowolne wykorzystanie ich wizerunku i powielanie go na kanałach komunikacyjnych Organizatora.
IV. Kryteria oceny filmów konkursowych
 
 1. Jako kryterium oceny Organizator bierze pod uwagę:
  1. Wartość merytoryczna nagrania Przejrzyste przedstawienie w postaci video odpowiedzi na hasło konkursowe „Jak skończyła się Twoja historia?” rozumie się przez to klarowne nawiązanie do oryginalnego filmu lub jego fragmentu, wykorzystanych sekwencji i motywów przewodnich, atrybutów oraz historii.
  2. Niekonwencjonalne i oryginalne przedstawienie swojej interpretacji i historii
  3. Wartość estetyczna i jakość filmu
  4. Nawiązanie do marki G-SHOCK
 2. Prezentowany przez Uczestnika pomysł nie może być dłuższy niż 30 sekund.
 3. Opublikowany materiał nie może zawierać treści obraźliwych oraz wulgaryzmów.
 4. Nakręcony film powinien być zrealizowany bez narażenia zdrowia i życia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji oceny wartości merytorycznej, estetycznej i jakościowej zgłoszonych filmów.
V. Wybór zwycięzców Konkursu
 
 1. Zwycięzcy są wybierani wyłącznie spośród Uczestników Konkursu.
 2. Wyboru Zwycięzców dokona Organizator konkursu.
 3. Zadaniem Organizatora będzie w szczególności:
  1. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
  2. wyłonienie zwycięzców Konkursu,
 4. Zwycięzcą nagrody głównej może zostać tylko jedna osoba, która w terminie od 25 maja 2018 do 30 sierpnia 2018, stworzy i udostępni autorski film, który spełniać będzie kryteria konkursowe Organizatora.
 5. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej i kanałów Social Media Organizatora.
 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.
VI. Nagrody
 
 1. Nagrodą główną w konkursie jest wyjazd do Japonii dla jednej osoby w listopadzie 2018.
 2. Nagroda obejmuje przelot, zakwaterowanie oraz wyżywienie na miejscu pobytu dla jednej osoby o łącznej wartości 10 000 zł.
 3. Dokładne określenie warunków wyjazdu zostanie podane do wiadomości Zwycięzcy nie później niż do dnia 3 września 2018 roku.
 4. Poza nagrodą główną Organizator pośród zgłoszonych filmów przyzna także 4 nagrody cząstkowe w postaci zegarka marki G-SHOCK, które będą przyznawane raz w miesiącu w okresie od 26 maja 2018 do 30 sierpnia 2018.
 5. Przyznanie nagrody cząstkowej nie wyklucza ze zdobycia nagrody głównej.
 6. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub jej równowartość pieniężną.
 7. Warunkiem odbioru nagród jest podpisanie protokołu odbioru w siedzibie Zibi Sp. z o. o. w Warszawie lub przesłanie podpisanego protokołu odbioru na adres Grupa Zibi S.A. ,ul. Wirażowa 119 02-145 Warszawa z dopiskiem „#35GSHOCK”.
 8. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni mailowo, na adres wskazany w mailu ze zgłoszeniem.
 9. W przypadku:
  1. braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu,
  2. zrzeczenia się nagrody przez zwycięzcę,
  3. niespełnienia postanowień Regulaminu,
  4. nieposiadania ważnego paszportu,
 10. nieodebrania przez zwycięzcę nagrody we wskazanym przez Organizatora terminie, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy,
  – przyznana nagroda przepada na rzecz Organizatora, a zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci prawo do otrzymania nagrody.
 11. Grupa Zibi S.A. jako Organizator konkursu jest stroną, która odprowadzi podatek od nagrody głównej.
VII. Dane osobowe
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wirażowej 119 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718602, NIP 5223113927. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu G-SHOCK: Jak skończy się Twoja historia?, w tym w celu związanym z wyłonieniem osób nagradzanych w konkursie oraz prowadzeniem komunikacji związanej z ogłoszeniem wyników na stronie Organizatora oraz jego kanałach Facebook i Instagram. Wszelkie dane osobowe, przetwarzane będą w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie powszechnie obowiązującym. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Organizatora. Od 25.05.2018 r. uczestnikowi będzie przysługiwało również prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych i prawo przenoszenia danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli jego dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a po jego zakończeniu przez okres do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie. Z dniem 25 maja 2018 r. w strukturze ADO zostanie wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym będzie można się skontaktować pod adresem mailowym: inspektor@zibi.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych będą przedsiębiorcy świadczący na rzecz Administratora usługi księgowo-rachunkowe, kurierskie oraz z zakresu niszczenia dokumentów, a także.
  Live Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Piastowskiej 67, 80-363 Gdańsk.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
VIII. Postanowienia końcowe
 
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.