Newsroom

28 października w Białymstoku odbył się wyjątkowy event G-SHOCK – dziękujemy za Waszą obecność!

19.10.2017

Zapraszamy do obejrzenia galerii z wydarzenia. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom konkursu na trickboardzie!

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj G-shock na trickboardzie”

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „„Wygraj G-shock na trickboardzie”” („Konkurs”) organizowanym podczas eventu organizowanego z okazji powstania pierwszego G-shock Store w Polsce w Centrum Handlowym Biała w Białymstoku.

  1. Organizatorem konkursu jest Hello Event Luiza Sitarska, ul. Szwedzka 10/30 25-135 Kielce, posiadająca numer NIP: 657 27 81 125, REGON: 364730015 („Organizator”).

Fundatorem nagród w Konkursie jest Zibi S.A., ul. Wirażowa 119; 02-145 Warszawa, KRS: 0000292790, Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 522-28-63-721; REGON: 141113976

2.Konkurs odbędzie się 28.10.2017 podczas eventu,organizowanego z okazji powstania pierwszego G-shock Store w Centrum Hanlowym Biała w Białymstoku.

  1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Konkurs przeznaczony jest dla osób od 13-go roku życia.  

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które:

-w okresie trwania Konkursu przybędą na miejsce odbywania się eventu, wraz z ulotką, której kolportaż odbędzie się 21.10.2017r, w Centrum Handlowym Biała w Białymstoku, wypełnią kartę zgłoszeniową i wezmą udział w konkurencji „trickboard“. Organizator może wyrazić zgodę na udział w konkursie osoby, która nie posiada ulotki pod warunkiem, że liczba uczestników konkusu zgłoszonych z ulotką nie przekroczy 10 osób.

W konkusie udział weźmie pierwsze 50 osób, które prawidłowo wypełnią formularz zgłoszeniowy i jest to maksymalna ilość uczestników jaką organizator dopuści do udziału w konkursie.

Dodatkowo organizator zobowiązuje się udostępnić na czas konkursu wszystkim chętnym kaski i ochraniacze na kolana i łokcie. Założenie ochraniaczy i kasu jest dobrowolne.

 

  1. Kto może zostać zwycięzcą Konkursu? Kto wybiera zwycięzców?

      a) Zasada oceniania: najdłuższy czas balansowania ciałem, bez dotknięcia do podłoża deską          lub stopą na urządzeniu typu trickboard.

b) Dodatkowo punktowane będą tricki tj. dotknięcie deski lub podłoża dłonią, nie odrywając tym samym stóp od deski, różnego rodzaju obroty z deską na wałku i podskoki, pod warunkiem nie spadnięcia lub nie dotknięcia deską lub stopą podłoża.

c) Każdy z zawodników będzie miał 60 sekund na przygotowanie i trening. Po tym czasie sędziowie zaczynają mierzyć czas.

d) Zadanie konkursowe wykonywane przez Uczestników będzie przedmiotem oceny jury powołanego przez Organizatora („Jury”), które dokona wyboru zwycięzców (I i II nagorda główna) a także przyzna nagrody pocieszenia, dla wszystkich pozostałych uczestników. Jury będzie odpowiedzialne za mierzenie czasu i ocenianie trudności wykonywania tricków w skali od 0 do 10.

e) Miejsce I zostanie przyznane osobie, która ustanowi najdłuższy czas balansowania wraz z wykonaniem tricków. Miejsce II otrzyma osoba, z drugim w kolejności ustanowionym najdłuższym czasem, oraz z wykonanymi trickami. Nagrody pocieszenia trafią do wszystkich pozostałych uczestników konkursu.

  1. Co można wygrać w Konkursie?

Nagrodami za I i II miejsce w konkursie są zegarki marki G-shock (1 nagroda model: GA-710 – 599 PLN brutto, 2 nagroda model: GA-700 – 449 PLN brutto) Nagrodami pocieszenia są gadżety reklamowe marki G-shock.

6.Każdy ze Zwycięzców będzie uprawniony do otrzymania danego dnia jednej nagrody.

7.Wygrane nagrody nie podlegają wymianie i nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny. Organizator informuje, że w razie podania przez zwycięzców Konkursu nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych może być uniemożliwione wydanie nagrody pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.

Kto i jak poinformuje o wygranej w Konkursie? Co trzeba zrobić żeby odebrać Nagrodę?

  1. Organizator ogłosi wyniki konkursu w trakcie trwania eventu tj. o godzinie 17:00 28.10.2017 roku w Centrum Handlowym Biała w Białymstoku. W przypadku nieobecności zwycięzcy na ceremonii wręczenia nagród, nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy na adres podany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu 14 dni od zakończenia eventu. W sytuacji, gdy zwycięzca błędnie wpisał adres na formularzu zgłoszeniowym, lub nagrody nie odbierze i wróci ona do organizatora, nagroda zostanie zwrócona do Fundatora.

9.Wszelkie Nagrody, które nie zostałą przyznane Uczestnikom zgodnie z Regulaminem pozostają własnością Fundatora.

Na co wyrażasz zgodę zgłaszając udział w Konkursie?

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku zarejestrowanego podczas odbywania się konkursu w Centrum Handlowym Biała, dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania  materiałów marketingowych, zdjęć, reportaży, filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audio-wizualnych, oraz informacji dotyczących wydarzeń i imprez organizowanych przez Organizatora i Fundatora.

 

Co się dzieje z danymi, które podawane są przez Uczestników Konkursu?

10.Dane osobowe Uczestników w zakresie: imię, nazwisko, a w przypadku Zwycięzców również adres zamieszkania/wysyłki nagrody, przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn, zm.) (dalej „Ustawa”) w celu przeprowadzenia Konkursu.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie stosownych zgód przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

Jak można złożyć reklamację dotyczącą Konkursu?

  1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie wiadomości elektronicznej (e- mail). Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji. Reklamacje mogą być składane w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od upływu Okresu Trwania Konkursu (decyduje data wysłania reklamacji przez Uczestnika), na adres: info@helloevent.pl
  2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

Gdzie jest dostępny Regulamin?

  1. Regulamin dostępny jest na miejscu eventu, stronach www.zibi.pl/gshock, fanpage’u G-SHOCK na FB  oraz w siedzibie Organizatora.

WAŻNE: Oświadczenie dla osób niepełnoletnich powinno zostać wypełnione przez prawnego opiekuna przed udziałem osoby niepełnoletniej w konkursie. Oświadczenia będą dostępne u organizatora eventu dnia 28.10.2017.

 

 

Pobierz dokument