Newsroom

Konkurs na Facebook’u – do wygrania co najmniej 59 zegarków G-SHOCK

13.09.2016

REGULAMIN KONKURSU

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa konkursu: „59 zegarków G-SHOCK do zgarnięcia”
 2. Organizatorem konkursu pod nazwą „59 zegarków G-SHOCK do zgarnięcia” jest Firma Zibi SA z siedzibą w Warszawie, ul.Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, NIP 522 28 63 721, Regon 141113976.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator konkursu.
 4. Facebook nie jest organizatorem konkursu oraz nie jest sponsorem nagród.
 5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

§2. NAGRODY

 1. Podstawowe – nagrodami podstawowymi w konkursie są 59 (pięćdziesiąt dziewięć) zegarków Casio G-SHOCK GD-X6900HT-7ER. Cena jednego zegarka to 390zł brutto. Nie ma możliwości zamiany nagrody na równowartość pieniężną.
 2. Dodatkowe – za każde nowe 1000 (tysiąc) osób, które polubią FP G-SHOCK Polska w czasie trwania Konkursu, Organizator do puli nagród podstawowych dołoży 1 dodatkowy zegarek – Casio G-SHOCK GD-X6900HT-7ER. Organizator oświadcza iż na moment rozpoczęcia konkursu liczba Fanów FP Casio G-SHOCK Polska wynosi 59 257 osoby.

§3. PRZEBIEG, WARUNKI UDZIAŁU I WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU

 1. Konkurs trwa od godzi. 14.00. dnia 13.09.2016 do godz. 22.00. dnia 23.09.2016.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: Co takiego wyjątkowego ma w sobie G-SHOCK, czego brakuje innym zegarkom?
 3. Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe Uczestnik nie może dokonywać w niej zmian, edycji. Odpowiedzi można udzielić tylko raz.
 4. Uczestnik dodaje zgłoszenie poprzez umieszczenie go w komentarzu pod opublikowanym postem konkursowym na portalu społecznościom www.facebook.com/G.SHOCK.Polska/ Odpowiedź nie może być dłuższa niż 300 znaków wraz ze spacjami i można udzielić jej tylko raz.
 5. Nagrody zdobędzie 59 Uczestników lub większa ich liczba w przypadku realizacji założeń do puli dodatkowej, które udzielą najciekawszej odpowiedzi na zadane pytanie. Ocena zostanie dokonana przez Dział Marketingu firmy ZIBI.

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
 2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez Uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Nagrody do Uczestników konkursu zostaną wysłane przez Organizatora na koszt Organizatora do dnia. 30.09.2016r.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.