Newsroom

KONKURS z Pulsar – zegarki i czapki do wygrania

20.11.2018

 

REGULAMIN KONKURSU

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Nazwa konkursu: „Wygraj 1 z 2 zestawów: zegarek i czapka PULSAR!”
2.Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj 1 z 2 zestawów: zegarek i czapka PULSAR!” jest Grupa Zibi SA z siedzibą w Warszawie, ul.Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, NIP 522 31 13 927, Regon 369494855.
3.Fundatorem nagród jest Organizator konkursu.
4.Facebook nie jest organizatorem konkursu oraz nie jest sponsorem nagród.
5.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

§2. NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie są 2 (dwa) zestawy. W skład każdego zestawu wchodzi: zegarek PULSAR – PG8281X1 (cena 599zł) oraz 1 czapka z daszkiem PULSAR. Nie ma możliwości zamiany nagrody na równowartość pieniężną.

§3. PRZEBIEG, WARUNKI UDZIAŁU I WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU
1.Konkurs trwa od godzi. 20.00. dnia 21.11.2018 do godz. 22.00. dnia 30.11.2018.
2.Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest udzielenie w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: Dla większości mężczyzn samochód jest niczym drugi dom! A czym dla Ciebie jest Twoje auto? Czy to tylko środek lokomocji czy coś więcej? Odpowiedź nie może przekraczać 300 znaków ze spacjami.
3. Jeden uczestnik może udzielić odpowiedzi tylko raz. Odpowiedź nie może być edytowana.
4. Zestawy nagród zdobędzie 2 Uczestników, których odpowiedź zostanie uznana za najciekawszą. Oceny dokona Dział Marketingu firmy ZIBI.

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez Uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
3. Nagrody do Uczestników konkursu zostaną wysłane przez Organizatora na koszt Organizatora do dnia. 6.12.2018r.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.