Newsroom

Lorus rozdaje wyjątkowe prezenty

06.12.2018

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa konkursu: „Zrób zdjęcie – wygraj zegarek LORUS!”
2. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest Grupa ZIBI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000718602, NIP 5223113927, REGON 369494855, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 125 000 000 zł, w pełni wpłacony.
3. Fundatorem nagród jest Organizator konkursu.
4. Media społecznościowe Facebook i Instagram nie są organizatorem konkursu oraz nie są sponsorami nagród.
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

II. NAGRODY
Nagrodami w konkursie są 4 zegarki Lorus: 2 x RG286PX9 w cenie 599zł/sztuka oraz 2 x RM329FX9 w cenie 749zł/sztuka.
Nie ma możliwości zamiany nagrody na równowartość pieniężną ani na inny model o podobnej wartości.

III. PRZEBIEG, WARUNKI UDZIAŁU I WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU
1. Konkurs trwa od godziny 14:00 dnia 6.12.2018 do godz. 22:00 dnia 16.12.2018 równolegle na profilach mediów społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/LorusWatches/ oraz Instagram https://www.instagram.com/loruswatchespolska/
2. Warunkiem udziału w konkursie na Facebooku jest zamieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia swojego zegarka LORUS koniecznie na nadgarstku.

 1. Warunkiem udziału w konkursie na Instagramie jest zamieszczenia na swoim profilu na Instagramie zdjęcia zegarka LORUS na nadgarstku wraz z oznaczeniami: #loruskonkurs oraz @loruswatchespolska
  4. Zamieszczenie zgłoszenia na zasadach opisanych w regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu na używanie przesłanych zgłoszeń przez firmę GRUPA ZIBI na portalach społecznościowych Facebook i Instagram na profilu marki Lorus (https://www.facebook.com/LorusWatches/ i https://www.instagram.com/loruswatchespolska/) z oznaczeniem autora zgłoszenia.
  5. Jeden uczestnik konkursu na Facebooku może zamieścić maksymalnie dwa zdjęcia konkursowe.
  6. Jeden uczestnik konkursu na Instagramie może zamieścić maksymalnie 2 zdjęcia konkursowe.
  7. Uczestnik biorący udział w konkursie poświadcza, że jest autorem zdjęć i ma do nich pełne prawa.
  8. Nagrody zdobędzie dwóch Uczestników na Facebooku oraz dwóch uczestników na Instagramie – zegarki damskie kobiety, męskie mężczyźni, którzy zamieścili zgłoszenie zgodnie z Regulaminem i ich zdjęcia zostały ocenione jako najciekawsze.
  9. Dział Marketingu GRUPY ZIBI dokona oceny przesłanych zgłoszeń i wybierze najciekawsze według przyjętych przez siebie kryteriów.

IV  DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 3. Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata, rozpoznania reklamacji, przekazania Nagrody oraz zamieszczenia informacji o Laureacie. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), tj. wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz rozpoznania reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o jego rozstrzygnięciu oraz prowadzenie marketingu przez Organizatora.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia Nagrody, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 7. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: podmioty wspomagające przeprowadzenie Konkursu, w tym agencje marketingowe, podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi informatyczne, księgowe, rachunkowe, prawne, z zakresu niszczenia dokumentów
 8. Organizator może przekazywać dane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do USA – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield) oraz do innych państw, w których znajdują się centra danych Google lub dane przetwarzane są przez subprocesorów Google – na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiązują ten podmiot przetwarzający do właściwego zabezpieczenia danych osobowych. Więcej informacji na temat zabezpieczeń transferu danych na stronie internetowej Google w zakładkach właściwych dla prywatności oraz warunków świadczenia usług G-Suite.
 9. Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe:
  1.  na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
2. Nagrody do Uczestników konkursu zostaną wysłane na koszt Organizatora do dnia. 20.12.2018r.
4. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
6. Regulamin wchodzi w życie po opublikowaniu konkursu w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.