REGULAMIN KONKURSU „G-SHOCK – rekin wśród zegarków! ”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „G-SHOCK – rekin wśród zegarków!” („Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook.com.
 2. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest ZIBI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000292790, NIP 522-28-63-721.
 3. Konkurs jest prowadzony na portalu społecznościowym Facebook.com, na grupie pod nazwą G-Shock Fan Club Poland https://web.facebook.com/groups/gshockfanclub/
 4. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:
 • Fan” – osoba, która dołączyła do grupy osób należących do G-Shock Fan Club Poland na portalu Facebook.
 • Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w §3 ust 1 Regulaminu
 • Konkurs” – akcja opisana Regulaminem
5. „Laureaci Konkursu” – osoby, które zostaną wyłonione spośród Uczestników na zasadach określonych w Regulaminie
 • Nagroda” – nagroda opisana w § 7 Regulaminu

§ 2. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa od dnia 27.02.2017 do dnia 13.03.2017 do godziny 22:00.

§3. Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik będący osobą fizyczną, który:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. posiada konto na portalu Facebook.com,
  3. posiada status członka grupy G-Shock Fan Club Poland na portalu Facebook.com,
  4. wyrazi zgodę na zamieszczenie na Facebooku swojego imienia i nazwiska w razie przyznania mu Nagrody.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 4. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Organizator oświadcza, że tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny na Fan Page. Wzięcie udziału w Konkursie będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz dystrybucji Nagród zgodnie z § 7 Regulaminu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia oraz treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na portalu Facebook.
 6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez Uczestnika są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc., będą one wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

§ 4. Zasady Konkursu

 1. Zadaniem Uczestnika jest umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia swojego zegarka  G-SHOCK nawiązującego do hasła konkursu – „G-SHOCK – rekin wśród zegarków!”, wraz z hasztagiem #gshockfanclub.
 2. Komisja konkursowa złożona z przedstawiciela Organizatora oraz sześciu wybranych członków G-Shock Fan Club Poland dokona oceny i wybierze według swojego uznania 3 Laureatów.
 3. Laureatami Konkursu zostaną 3 osoby, które wywiążą się z zadania konkursowego i których zdjęcia kolejno zostaną uznane za najciekawsze.
 4. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili w serwisie Facebook.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których 
pojawią się uzasadnione okolicznościami podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie zakładały fikcyjne profile w serwisie Facebook i wykorzystywały je do nieuczciwego uczestnictwa w Konkursie.
 6. Obowiązkiem Organizatora jest poinformowanie Uczestnika Konkursu o usunięciu go z Konkursu wraz z podaniem przyczyny. Taka informacja będzie przekazywana przy użyciu prywatnych wiadomości za pośrednictwem serwisu Facebook lub na adres e-mail.

§ 5. Zwycięzcy i nagrody.

 1. Nagrodami w konkursie są 3 zegarki G-SHOCK:
  1. 1 miejsce: GST-210D-9AER (wartość 1290zł)
  2. 2 miejsce: GAX-100B-1AER (wartość 750zł)
  3. 3 miejsce: GD-X6900 HT-7ER (wartość 400zł).
 2. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę w Okresie trwania Konkursu. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
 3. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby.
 4. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na Grupie G-Shock Fan Club Poland do dnia 20.03.2017 i niezależnie od powyższego, Laureaci Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o Nagrodzie drogą e-mailową, w terminie 2 dni od dnia zakończenia Konkursu. Organizator wyśle nagrody do Laureatów na własny koszt.
 5. Gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma niezwłocznie odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 6. W wypadku rezygnacji przez Laureata Konkursu z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Laureatów Konkursu pod kątem zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli któryś z Laureatów Konkursu zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, wówczas traci on prawo do Nagrody, a Nagroda nie zostaje wydana i pozostaje własnością Organizatora.
 8. Podatek dochodowy od nagród rzeczowych pokrywa w całości Organizator.

§ 6. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora: ZIBI S.A., Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 2. Reklamacje doręczone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora.
 4. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie lub pocztą elektroniczną.

§ 7. Dane Osobowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator Konkursu – G-Shock Fan Club Poland – ZIBI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292790, NIP 522-28-63-721 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo domagania się ich poprawienia oraz żądania usunięcia.
 4. Dane osobowe Uczestników po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób polubowny.
 5. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekracza wartości i liczby Nagród określonych w niniejszym Regulaminie. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w której takie ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, a w szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Organizatora czynem niedozwolonym lub w sposób zawiniony.
 6. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie grupy: https://web.facebook.com/groups/gshockfanclub/ na portalu Facebook.com.