RODO

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GRUPA ZIBI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W RAMACH POSTĘPOWAŃ REKLAMACYJNYCH (GWARANCJA, RĘKOJMIA)

Szanowni Państwo,
Pragniemy przekazać Państwu szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w związku ze zgłoszoną przez Państwa reklamacją produktu z oferty handlowej Grupy Zibi S.A.

Poniższa informacja dotyczy:
– w przypadku reklamacji z tytułu gwarancji – produktów, na które gwarancja została udzielona przez Grupa Zibi S.A.
– w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi – produktów zakupionych przez Państwa od Grupy Zibi S.A.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożoną reklamacją jest Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wirażowej 119, 02-145 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000718602, REGON: 369494855, NIP: 5223113927; kapitał zakładowy 125 000 000,00 zł; wpłacony w całości(dalej: „ADO”).
  2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować pod adresem mailowym: iod@zibi.pl, w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych
  3. Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
  4. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji Państwa uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji, tj. w szczególności w celu rozpatrzenia reklamacji, ustosunkowania się do Państwa roszczeń, odesłania Państwu reklamowanego produktu oraz zabezpieczenia interesów ADO związanych ze zgłoszoną reklamacją.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością realizacji przysługujących Państwu uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.
  6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b (w przypadku reklamacji gwarancyjnej), zaś w zakresie niezbędnym do wykonania nakładanych na ADO obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Podstawą przetwarzania Państwa danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, wykazaniu prawidłowości realizacji nałożonych na ADO obowiązków oraz na obronie przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ze sposobem załatwienia reklamacji.
  7. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty, którym ADO ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, producenci reklamowanego towaru oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO, tj. przedsiębiorcy świadczący na rzecz ADO usługi serwisowe i gwarancyjne (autoryzowane serwisy produktów z oferty ADO, w tym spółka Zibi Techno sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie), prawne, księgowe, kurierskie i pocztowe, informatyczne i hostingowe oraz z zakresu niszczenia dokumentów.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
  9. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem lub niezbędny dla realizacji oraz wykazania prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji.
  10. Przysługuje Państwu sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli ADO przetwarza dane osobowe na podstawie innych niż marketingu bezpośredni prawnie uzasadnionych interesów ADO; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Państwa szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez ADO na potrzeby marketingu bezpośredniego, sprzeciwu nie trzeba uzasadniać.